Jiří Plachý

Elektro

Měnič napětí 12/30V


Obr.1. Měnič napětí 12/30V, 1A.

Napětí na výstupu měniče dosahuje v podstatě trojnásobku napájecího napětí. Pracuje od 5V do 15V, přičemž je nutno dbát, aby platilo, že součet zenerových napětí obou diod D1 a D2 by měl být roven napájecímu napětí a zároveň by obě diody měly být stejné. Tranzistory T1 a T2 je nutno použít s kolektorovým proudem větším než 5A, protože i přes odběr z měniče cca 1 až 2A se odběr ze zdroje zvětší asi trojnásobně. Je nutno použít darlingtonovy tranzistory (např. BDX53 a BDX54). Tranzistory je třeba chladit, zejména pokud chceme po měniči dodávat větší proudy. Výstup z měniče je vhodné blokovat kondenzátorem cca 5000µF.

Použití tohoto měniče je hlavně v autě, kde je palubní napětí jen 12V (13,8V).

Seznam součástek:

Rezistory: C3,C6 2200M/16V T2 BDX53
R1 10k-ohm (TR212) C4,C5 470M/16V D1,D2 viz. text
R2 100k-ohm (TR212) C7 220M/16V D3,D4,D5,D6 schottky diody 1N5820
R3 100ohm (TR212) C8 100M/35V IO1 555
Kondenzátory: C9 100nF (keramický) Ostatní:
C1 10nF (keramický) Polovodiče: L1,L2 tlumivky 100µH / 1A
C2 10nF (keramický) T1 BDX54


Obr.2. Plošný spoj pro měnič napětí. Pohled ze strany spojů.


Obr.3. Rozmístění součástek.

Zapojení vývodů tranzistorů T1 a T2:

Číslo vývodu na plošném spoji
Příslušný vývod tranzistoru
1
Emitor T1
2
Báze T1
3
Kolektor T1
4
Kolektor T2
5
Báze T2
6
Emitor T2

Zmíním se ještě o proudu kolektoru u tranzistorů, který je ovlivňován kapacitami C4 a C5. Podle toho, jaké si zvolíme tranzistory lze spočítat přibližnou kapacitu těchto kondenzátorů podle vzorce: , kde ICmax je maximální proud kolektorem tranzistorů, f je frekvence měniče a UCC je napájecí napětí.